Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Hieronta Anne Ikäheimonen
Hilapellontie 2a E50
00390 Helsinki

Y-Tunnus: 3001633-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Ikäheimonen
Puhelin numero: 0452301702
Sähköposti: hieronta.ai@hotmail.com

3. Rekisterin nimi

Tmi Hieronta Anne Ikäheimonen asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisena tarkoituksena henkilörekisterillä on asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnittelun ja toteutuksen kirjaaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteriä käytetään käsitellessä asiakassuhdetietoja, hoitokirjauksia ja palautteita.
Tietoja voidaan käyttää myös Tmi Hieronta Anne Ikäheimonen oman toiminnan analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja muistuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, palvelutapahtumien tiedot, laskutustiedot, asiakashistoria ja muut tarvittavat asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot, maksaja- tai hoitajatahojen mahdolliset hoidon kannalta oleelliset palautteet. Tietoja kertyy myös hoitojakson aikana. Kaikki tieto saadaan asiakkaan suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. 
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakas voi perua suostumuksensa koska tahansa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tieto on salassa pidettävää ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Manuaalista arkistoa säilytetään lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa, joihin kulku ja avaimet ovat vain Tmi Hieronta Anne Ikäheimonen. Sähköisessä muodossa säilytettävät tiedot ovat suojattu salasanojen ja suojausohjelmien avulla. Sähköisiin rekistereihin on käyttöoikeus ainoastaan yrityksen perustajalla.

10.Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista.